De Smet Accountants - FiscKwartaaltje - Nummer 4

FIS KWARTAAL(TJE) 2. Terug naar inhoud Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met liquiditeits­ problemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022 . Het uitstel wordt in dat geval verleend voor belastingen die u moet betalen tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022. U kunt hier schriftelijk (dus niet via de website van de Belastingdienst) om verzoeken tot en met 31 januari 2022. Dit kan dus met terugwerkende kracht. Een eventuele samenloop met andere uitstelvormen vormt geen belemme- ring voor het verlenen van dit aanvullende uitstel van betaling. Strikte voorwaarden U kunt van het aanvullende uitstel van betaling gebruik­ maken als u aan de volgende voorwaarden voldoet: • U komt in aanmerking voor de hierna uiteengezette betalingsregeling; • Uw liquiditeitsproblemen worden hoofdzakelijk veroor- zaakt door de coronacrisis, zijn tijdelijk van aard en zijn opgelost voor een bepaald tijdstip; • Uw onderneming is levensvatbaar; • U hebt aan de aangifteplicht voldaan voor de belastin- gen, waarvoor u uitstel hebt gevraagd; • U hebt uitstel gevraagd voor een of meer van de belastin- gen, waarvoor het uitstel is bedoeld (onder meer vennoot- schapsbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen en btw); ONDERNEMER Terugbetalingsregeling verder versoepeld Volgens de terugbetalingsregeling moet u op 1 oktober 2022 beginnen met terugbetalen van de belasting- schuld die u tijdens de coronacrisis tot 1 oktober 2021 hebt opgebouwd. U betaalt uw belastingschuld terug in gelijke, maandelijkse termijnen, waarbij de uiterste betaal- datum 1 oktober 2027 is. Daarnaast hebt u tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld terug te betalen die u tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 zult opbouwen en waarvoor u het hiervoor besproken extra uitstel van betaling gaat krijgen. Kunt u echter op 1 oktober 2022 aantoonbaar niet beginnen met terugbetalen, dan mag u later beginnen met terugbetalen, maar op 1 oktober 2027 moet u wel de gehele belastingschuld hebben afgelost. Attentiepunt Zorg dat u gedurende de terugbetalingsregeling (1 oktober 2022 tot uiterlijk 1 oktober 2027) steeds tijdig en juist aangifte doet. Ook moet u steeds tijdig en volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen die daaruit voortvloeien. Als u niet meer aan deze verplichtingen voldoet, kan de Ontvanger van de Belastingdienst de terugbetalingsregeling weigeren of intrekken. U krijgt in dat geval nog wel eerst de kans om binnen 14 dagen alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. ONDERNEMER Soms toch nog uitstel van betaling • U voegt een verklaring van een derde deskundige bij, waaruit aannemelijk wordt dat u voldoet aan de voor­ waarden genoemd in het tweede en derde punt, tenzij u om uitstel verzoekt voor een belastingschuld van minder dan € 20.000. In dat geval mag u een eigen verklaring opstellen, die voldoet aan deze eisen. ONDERNEMER Legitiem een zwarte lijst van wanbetalers bijhouden Het is op zijn zachtst gezegd vervelend te noemen, wanneer u als ondernemer met frauderende of wanbetalende klanten van doen hebt. Om te voorkomen dat u hier zelf de dupe van wordt, of dat uw eventuele collega’s hier de dupe van worden, wilt u misschien een zwarte lijst bijhouden. Maar dit mag niet zomaar. Allereerst moet u namelijk altijd een gerechtvaardigd belang hebben bij het voeren van de lijst. Ook moet u de fraude niet op een andere manier kunnen bestrijden en moet uw belang zwaarder wegen dan dat van de fraudeur. Dat zijn de vereisten voor het voeren van een zwarte lijst. Maar let op, er zijn meer regels waarmee u rekening moet houden. Lijst delen Het is nog niet gezegd dat u de zwarte lijst ook met anderen mag delen. Het maakt hierbij uit wie die ander is. Als dit intra-concern gebeurt, is er niets aan de hand. Is dit binnen één sector of binnen een beperkt geografisch gebied, dan is dit met een zwaarwegend gerechtvaardigd belang én met inachtneming van een protocol ook nog mogelijk. Wilt u cross-sectoraal een zwarte lijst delen, dan is uiterste voorzichtigheid geboden en kan een vergunning vereist zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens zet dit in haar Handreiking nog eens uiteen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=