De Smet Accountants - Nieuwsbrief - 2018- nummer 5

[ 2 ] [SPECIAL] [ SPECIAL ] Nummer 5 Eindejaarstips 2018 • schenkingen aan goede doelen (zoals kerkelijke en charitatieve instellingen) zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Hoe hoog het bedrag ook is. Het goede doel dient echter wel officieel erkend te zijn, door middel van een zogenaamde ‘Anbi-verklaring’. Zonder zo’n verklaring is van fiscale aftrekbaarheid geen sprake en is door de begiftigde gewoon schenkbelasting verschuldigd. Door het in de regel ontbreken van een familieband tussen partijen loopt zo’n aanslag dan stevig in de papieren! JJ Verruimde schenkingsvrijstelling voor eigen woning De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning kent een bewogen geschiedenis, maar lijkt inmiddels definitief ingeburgerd te zijn. De vrijstelling kent wel een bestedingsver- eiste (kortgezegd: de financiering van een eigen woning). Ook nu is de vrijstelling echter niet beperkt tot de relatie ouders-kinderen. Ook grootouders, ooms en tantes of goede vrienden mogen belastingvrij schenken. Wel is er een leef- tijdsvereiste: de begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn (nogmaals, het werd al eerder gezegd, maar het gaat in de praktijk zo vaak fout: schen- ken op de 40e verjaardag is net te laat!) en verder kan men maar eenmaal in het leven gebruikma- ken van deze vrijstelling. Let wel: men kan natuurlijk wel van verschillende personen (bij- voorbeeld de grootouders van weerszijde) de maximale belastingvrije schenking ontvangen. JJ Belasting terugvragen met P-formulier Tot en met 31 december 2018 kunt u nog belasting terugvragen voor het belastingjaar 2013 (of voor latere jaren natuurlijk). Dat is niet alleen zinvol voor mensen die gedurende een korte periode inkomen hebben genoten, zoals vakantiewer- kers, maar ook als u achteraf recht blijkt te hebben op een hogere heffingskorting. Deze faciliteiten kunnen van toepassing zijn als u alleenverdiener of alleenstaande ouder bent geworden. U dient wel rekening te houden met de drempelbedragen voor teruggave. Optimaal beleggen in box 3 Vanaf 2017 is het systeem van belastingheffing in box 3 op de schop gegaan. Er zijn wat hogere vrijstellingen gekomen, en voor de wat grotere vermogens gaat – bij een gelijkblijvend tarief van 30% – het (overigens niet voor tegenbewijs vatbare) forfaitaire rendement omhoog, waardoor per saldo veelal meer belasting verschuldigd zal zijn. Alle reden dus om extra alert te zijn op de hoogte van uw box 3-vermogen op de peildatum van 1 januari 2019. Er zijn nog steeds verschillende mogelijkheden om het belastbare vermogen omlaag te krijgen. Hieronder laten we zien hoe u dat doet. LET OP: Onvoor- ziene (en zeer onge- wenste!) problemen kunnen optreden als de begunstigde al eer- der (om precies te zijn: vóór 2016) een verhoogde schenking heeft ontvangen. Of er in dat geval nog een aanvullende vrij- stelling geclaimd kan worden is nog maar de vraag. Raadpleeg in die situatie beslist een deskundige, want het zou erg jammer zijn als er onnodig recht van schenking betaald moet worden. Fiscaalvriendelijke beleggingen Al weer enige tijd geleden is de vrijstel- ling voor maatschappelijke beleggingen en het verstrekken van venture capital (durfkapitaal) komen te vervallen.Wel is er een vrijstelling voor groene beleg- gingen. Onder groene beleggingen wordt verstaan: aandelen in, winstbe- wijzen van en geldlening aan aangewe- zen groene fondsen. De vrijstelling bedraagt maximaal € 57.845. Bij ‘fiscale partners’ – zoals echtgenoten –mag het bedrag verdubbeldworden. Demaxi- male verhoging van het heffingsvrije vermogen komt daarmee opmaximaal tweemaal € 57.845 is € 115.690. Let op: naast de verhoging van het heffings- vrije vermogen geldt voor de groene beleggin- gen nog een extra heffingskorting van 0,7% over het vrijgestelde bedrag. De heffingskor- ting mag worden afgetrokken van de te beta- len belasting. Algemene vrijstelling voor iedereen Van het totale vermogen van de belas- tingplichtige is voor 2018 € 30.000 per persoon vrijgesteld. Voor fiscale part- ners wordt dit bedrag verdubbeld. Dit wordt het ‘heffingsvrije vermogen’ genoemd. Maar daarna komt u over uw vermogen inkomstenbelasting aan het betalen! En dat is helaas vaakmeer dan de daadwerkelijk behaalde opbrengst van dat vermogen. Sinds 2017 kennenwe in box 3 niet langer éénmaar twee forfaitaire rende- menten. Er geldt voor het jaar 2018 een rendementsklasse 1 (sparen) van 0,36%.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=