De Smet Accountants - Nieuwsbrief - December 2018

18 • Actiepunten eind 2018 Nog aanvullend schenken voor de eigen woning in 2018? Dat kan, maar niet altijd. De begunstigde kan per schen- ker eenmaal in zijn leven gebruikmaken van één van de vrijstellingsregelingen voor de eigen woning. Heeft uw kind in 2015 of 2016 voor het eerst gebruik gemaakt van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning? In dat geval kunt u die in 2018 nog met maximaal € 46.824 aanvullen, tenzij u al in 2017 heeft aangevuld. Dat maximumbedrag van € 46.824 geldt ook als u de vrijstelling voor de eigen woning in 2015 of 2016 wel maar niet maximaal heeft benut. Schonk u uw kind (of diens partner) in 2016 bijvoorbeeld € 30.000 met toepas- sing van de vrijstelling in plaats van het maximum van € 53.016? U kunt dan dus niet maximaal € 70.000 aan­ vullen, maar slechts € 46.824. Let op! Uw kind (of zijn/haar partner) moet op het moment van de aanvulling voldoen aan de leeftijdseis. Dat wil zeggen dat hij of zij ouder is dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar. Samenloop met verhoogde vrijstelling 2010-2014 Is in de periode 2010 tot en met 2014 al gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling (al dan niet voor de eigen woning)? In dat geval kan geen gebruik meer worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling, ook niet als toen slechts een deel van de vrijstelling is benut. Zorg dat schenking tijdig aan onderhoud eigen woning is besteed Heeft u in 2016 uw kind een verhoogde schenking gedaan voor onderhoud of verbetering van zijn/haar eigen woning, waarbij uw kind de verhoogde schenkings­ vrijstelling heeft toegepast? Attendeer uw kind er dan op dat hij/zij ervoor moet zorgen dat de schenking eind 2018 daaraan moet zijn besteed en dat de verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden moet zijn afgerond. Anders vervalt de vrijstelling alsnog. Gespreid vrijgesteld schenken voor de eigen woning Sinds 1 januari 2017 mag u ook gespreid maximaal € 100.800 (in 2018) vrijgesteld schenken voor de eigen woning aan uw kind (of zijn/haar partner), mits uw kind (of de partner) aan de leeftijdseis vol- doet. U kunt de schenking dan spreiden over drie aansluitende kalenderjaren. Heeft u bijvoorbeeld in 2017 € 30.000 aan uw kind geschonken, dan mag u de resterende (maximaal) € 70.000 over 2018 en 2019 spreiden. Erfbelasting besparen via jaarlijkse schenking aan uw kinderen Bij uw overlijden wordt over uw vermogen erfbelasting geheven. Uw kinderen betalen 10% en/of 20% erfbelas- ting. Door tijdens uw leven gespreid te schenken, draagt u alvast vermogen over aan uw kinderen. Bij uw overlij- den is er dan minder vermogen waarover zij erfbelasting verschuldigd zijn. Schenken levert dus in de toekomst een belastingbesparing op. U kunt fiscaal vriendelijk vermogen overhevelen naar uw kinderen door jaarlijks een bedrag van € 5.363 (in 2018) vrijgesteld te schenken. Uw kinderen hoeven dan geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Als u meer schenkt, moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald. In dat geval moeten uw kinderen uiterlijk v óór 1 maart 2019 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend. Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen Naast de jaarlijkse schenking kunt u uw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Deze eenmalige schenking bedraagt € 25.731 (in 2018). Daarnaast kunt u aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoog- de vrijgestelde schenking doen van € 53.602 (in 2018). Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor een dure studie. Voor deze schenking is een notariële schenkings- akte nodig. Tot 1 januari 2017 gold deze extra verhoogde schenkingsvrijstelling ook voor de eigen woning. Deze verhoogde vrijstelling is echter sindsdien verhoogd naar € 100.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2018 be- draagt de verhoogde schenkingsvrijstelling € 100.800. Digitaal aangifte doen Uw kind moet een schenkingsaangifte indienen voor de eenmalig vrijgestelde schenkingen. Daarin doet uw kind een beroep op de eenmalige vrijstelling. Uw kind moet die aangifte vóór 1 maart 2019 indienen. Dat kan digitaal door met de DigiD in te loggen op MijnBelastingdienst.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=