De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Mei 2019

Nummer 2 April 2019 [ FISCAAL ] [ 2 ] [FISCAAL] JJ Sigaar voor zakenrelatie is deels aftrekbaar In zijn antwoord op Kamervragen heeft de staatsse- cretaris van Financiën bevestigd dat ondernemers de kosten van tabaksproducten gedeeltelijk kun- nen aftrekken. Het moet danwel gaan omkosten van gebruik door anderen dan de ondernemer zelf. Voor zover kosten van tabaksproducten zakelijk zijn, kwalificeren zij als gemengde kosten. Het totaal aan gemengde kosten is pas aftrekbaar voor zover de drempel van € 4.600 (bedrag 2019) is over- schreden. In plaats van deze aftrekbeperking, kan de ondernemer ervoor kiezen om80%van de gemengde kosten af te trekken. De staatssecretaris meent dat deze regeling in voldoendemate de kos- ten van tabaksproducten beperkt. JJ Meer dan 50% van de bedrijven past fiscale regels rond zzp’ers verkeerd toe Voor de uitvoering van het zogeheten Toezichtsplan Arbeidsrelaties heeft de Belastingdienst bij 104 opdrachtgevers een bedrijfsbezoek gebracht. Tij- dens deze bezoeken vertelden de opdrachtgevers over hunwerkwijze bij het inhuren van opdrachtne- mers. De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer ingelicht over de resultaten van deze bedrijfsbezoeken. In twaalf gevallen vermoedde de fiscus dat sprake is van kwaad- willendheid. En bij meer dan De aftrekbeperking voor gemengde kosten doet zich ook voor bij vennootschapsbelasting- plichtige lichamen met werknemers. In dat geval moet men het drempelbedrag van € 4.600 vervangen door 0,4% van het gezamen- lijke belastbare loon van de werknemers als dat tot een hogere uitkomst leidt. Kiest het lichaam voor de alter- natieve drempel, dan zijn de gemengde kosten voor 73,5% aftrekbaar. de helft van de onderzochte bedrijven is sprake van onjuist handelen. Er zijn dan bijvoorbeeld aanwijzin- gen dat zzp’ers hetzelfde werk op dezelfdemanier doen als werknemers. Of er is toch sprake van een gezagsverhouding. De fiscus zal de resultaten van de bedrijfsbezoeken voor de zomer verwerken in een nieuwe toezicht- en handhavingsstrategie. JJ Werk mee aan ontwikkeling webmodule Deminister van Sociale Zaken enWerkgele- genheid en de staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken enKlimaat zijn druk bezig nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemerschap uit te werken. Daar- bij zal de webmodule een belangrijke rol spelen. De webmodule is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking is uit te voeren. Is dat het geval, danwordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtge- vers hebben dan de zekerheid dat ze geen loonbelas- ting en premies werknemersverzekeringen zijn verschuldigd. Voor het verder uitwerken van deze module roept het kabinet de hulp in van opdracht- gevers. Het is de bedoeling dat de vragenlijst uit de webmodulemet zominmogelijk vragen zo effectief mogelijkwerkt. Daaromontvangen duizend opdrachtgevers vanaf 5 april 2019 een vragenlijst. Nadat deze vragenlijsten zijn verwerkt, zal de over- heid een kortere vragenlijst ontwikkelen. Aan de uitkomst van het invullen van de vragenlijst uit het onderzoek kunt u nog geen conclusie trekken omdat de webmodule nog in ontwikkeling is. JJ Houdt meer bij dan alleen gefactureerde autokosten Past de werkgever geen bijtelling vanwege privége- bruik van een auto van de zaak toe omdat de werk- nemer een verklaring geen privégebruik auto heeft overlegd? Dan kan de Belastingdienst controleren of de verklaring terecht is afgegeven. De werkne- mer moet dan aannemelijkmaken dat hij hooguit 500 privékilometers heeft geredenmet de auto van de zaak. In beginsel is de werknemer vrij in de manier van bewijs leveren. Maar alleen het over- handigen van afschriften van facturen van een garage- of autobandenbedrijf of een grootboek- De Belastingdienst kan alleen kwaadwil- lende werkgevers naheffingsaanslagen en boetes opleggen in het kader van deWet Deregulering Arbeids- relaties (Wet DBA). JJ Gedeeltelijke opwaardering vordering door borg van zustervennootschap Stel een bv verstrekt een lening aan een niet-geli- eerde vennootschap. De schuldenaar komt in financiëlemoeilijkheden, zodat de bv haar schuld- vordering afwaardeert. Enige tijd later gaat deze vennootschap tot hetzelfde concern behoren als haar schuldeiser. Bovendien gaat een zustermaat- schappij van de bv borg staan voor de schulden van de vennootschap. In deze situatie stijgt de bedrijfs- waarde van de schuldvordering van de bv. Deze waardestijging telt als een onbelaste informele kapitaalstorting als de zustermaatschappij geen borg zou hebben gestaan als de schuldenaar een derde was geweest. Zou de zustermaatschappij wel borg hebben gestaan voor een derde, maar dan voor een lager bedrag? Dan is de waardestijging van de schuldvordering alleen onbelast voor zover de waardestijging dit lagere bedrag overtreft. Om een schuldvor- dering te kunnen afwaarderen, moet de lening wel zake- lijk zijn – desnoods door op de rentever- goeding een fiscale correctie toe te passen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=