De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Mei 2019

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 2 April 2019 Dit voorstel is nog lang geen wet. Er loopt nu tot 31 mei 2019 een internetcon- sultatie. Wie wil, kan daarop reageren. de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever. Het UWV wijst te laat inge- diende aanvragen af. Om een uitspraak te kun- nen doen over het recht op of de hoogte van de compensatie moet het UWV op zijn minst een aantal gegevens vaststellen. Dit zijn de aanwe- zigheid en de duur van een arbeidsovereen- komst en de omstandigheid dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan. Ook moeten de kosten van de loondoorbetaling tijdens de ziekte bekend zijn. Verder moet de werkgever aanto- nen hoe hij de transitievergoeding heeft bere- kend en dat hij deze vergoeding heeft betaald. Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 2 April 2019 JJ Vereenvoudiging personenvennootschappen De minister voor Rechtsbescherming wil het regime van de personenvennootschap vernieu- wen. Onder het huidige recht is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden tot een VOF. Wil een vennoot uittreden, dan houdt de VOF op met bestaan tenzij nadere afspraken zijn gemaakt. Dit belemmert het bedrijf in zijn over- JJ Compensatie transitievergoeding Werkgevers die vanaf 1 juli 2015 een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben ontsla- gen, kunnen onder voorwaarden vanaf 1 april 2020 een compensatie vragen. Een voorwaarde is dat de arbeidsongeschiktheid minstens twee jaar moet hebben geduurd. Als de werkgever de vergoeding in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 heeft betaald, moet hij de aan- vraag voor 1 oktober 2020 indienen. Aanvragen voor later betaalde vergoedingen moet de werk- gever binnen zes maanden na de betaling (moment van afschrijven van de rekening) indienen. Bepalend hiervoor is het moment dat Dient de werkgever binnen de aanvraag- termijn een incom- plete aanvraag in en vult hij die aanvraag na afloop van de aanvraagtermijn, maar binnen de door UWV gestelde her- steltermijn aan? Dan moet het UWV de aanvraag behandelen als een tijdig inge- diende aanvraag. drachtsmogelijkheden. Verder zijn de regels van de aansprakelijkstelling voor de crediteuren van een personenvennootschap vaak onduidelijk. Met de nieuwe personenvennootschap moeten ondernemers en beroepsbeoefenaren flexibeler kunnen opereren in het handelsverkeer. Om te beginnen komen de verschillen tussen de VOF en de maatschap te vervallen. In beide gevallen zal men spreken van een vennootschap. Daarnaast wordt het mogelijk om bijvoorbeeld aanspraak op winst te verpanden. Een andere wijziging betreft opdrachten voor de vennootschap, bijvoorbeeld de restauratie van een schilderij of een juridisch advies. Onder het nieuwe regime is de aansprake- lijkheid te beperken tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. Compensatie transitievergoeding.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=