De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Juni 2019

Nummer 3 Juni 2019 [ FISCAAL ] [ 2 ] [FISCAAL] JJ Betalen in aandelen interessant voor start-ups De Staatssecretaris van Financiën heeft laten weten in zijn fiscale beleidsagenda dat hij het voor start- en scale-ups aantrekkelijker wil maken om hun werknemers in aandelenopties te betalen. Het kabinet zal de komende tijd laten onderzoeken of een regeling is te ontwerpen die qua moment van belastingheffing meer past bij de situatie van start- en scale-ups. Onder de hui- dige wetgeving vindt de belastingheffing over de aandelenopties plaats bij omzetting in aandelen. Op dat moment kunnen de medewerkers van start- en scale-ups de aandelen vaak nog helemaal niet verkopen of met ander geld de belasting beta- len. Daarom zal onderzoek plaatsvinden naar het nut en de mogelijkheid van uitstel van de belas- tingheffing naar een later moment, wanneer wel geld beschikbaar is om de belasting te betalen. Het moment waarop de onderneming een beurs- gang maakt, zou bijvoorbeeld zo’n moment kun- nen zijn. Als het lukt om het belastinguitstel een aantrekkelijker vorm te geven, wil de Staatssecre- taris het wetsvoorstel in 2020 op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer sturen. JJ Na late inkeer is boete van 30% redelijk Wie opzettelijk inkomen of vermogen heeft ver- zwegen en dit meer dan twee jaar later pas bekent aan de fiscus, kan een vergrijpboete verwachten. De Belastingdienst moet in geval van een latemaar nog steeds vrijwillige inkeer wel de vergrijpboete matigen. Zo had een vrouw in een zaak voor Hof Start- en scale-ups zijn vaak jonge onderne- mingen die niet genoeg geld hebben om een hoog salaris te betalen. Voor deze bedrijven is het inte- ressant om het regu- liere salaris van hun medewerkers (deels) te vervangen door aandelenopties. Zo kunnen ze toch con- curreren met andere bedrijven. Bovendien raken talentvolle medewerkers nauwer betrokken bij de onderneming. Arnhem-Leeuwarden over de jaren 2002 tot enmet 2008 haar Zwitserse bankrekening verzwegen. Toen zij later inkeerde, legde de inspecteur haar een boete op van 30%, terwijl normaal gesproken de boete 50%zou bedragen. Het hof oordeelt dat de fis- cus de boete voldoende heeft gematigd en redeneert daarbij als volgt. De vrouwheeft er zelf voor geko- zen omgedurende diverse jaren een deel van haar vermogen op een rekening te houden in een land met een bankgeheim. Zo heeft zij een deel van haar vermogen jarenlang buiten het zicht van de fiscus weten te houden. Onder deze omstandigheden vindt het hof eenmatiging tot een boete van 30% voldoende. Het verzwijgen van de buitenlandse rekening had hier plaatsgevonden voordat de maximale boete op dit vergrijp in 2009 is gemaximeerd van 100% naar 300%. Een vergrijpboete voor het opzettelijk verzwijgen van buitenlandse rekeningen in latere jaren zal waarschijn- lijk ook na matiging hoger uitpakken. JJ Voorkom wanverhouding tussen verloonde uren en productie Het komt in de praktijk voor dat een werkgever zijn werknemers laat werken voor een derde tegen een vergoeding die afhankelijk is van de gerealiseerde productie. Een oplettende inspec- teur kan dan controleren of de gerealiseerde pro- ductie in verhouding staat tot de verloonde uren met betrekking tot de ter beschikking gestelde werknemers. Als de productie verdacht hoog is ten aanzien van het aantal verloonde uren, is het aannemelijk dat de werkgever meer werknemers heeft laten werken voor de derde dan hij heeft opgegeven. De werkgever kan dan naheffings- aanslagen loonheffingen verwachten. Als een werkgever opzettelijk minder terbeschikking- gestelde werknemers opgeeft in zijn aangifte loonheffin- gen dan het geval was en daardoor te weinig loonheffingen afdraagt, riskeert hij een vergrijpboete. Deze boete bedraagt maximaal 100% van de te weinig betaalde belasting. JJ Geen uitstel verleend krijgen is soms handig Het kan gebeuren dat u omuitstel voor het doen van aangifte vraagt, terwijl u nog vóór het ver- krijgen van dit uitstel merkt dat u toch eerder klaar bent met uw aangifte dan verwacht. Of door een vertraging ontvangt de Belastingdienst uw verzoek te laat, zodat u uw aangifte al hebt ingediend voordat de inspecteur u uitstel kan verlenen. Volgens Hof Amsterdamheeft de Belastingdienst in dit soort situaties geen uitstel verleendwaarmee de navorderingstermijnmoet worden verlengd. De normale navorderingstermijn is vijf jaar te rekenen vanaf het moment waarop de belastingschuld ontstaat.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=