De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Juni 2019

Nummer 3 Juni 2019 [ FISCAAL ] [FISCAAL] [ 3 ] JJ Voorbelasting aftrekken is kiezen voor ondernemingsvermogen Als u een pand laat bouwen dat u zowel voor bewoning als voor uwonderneming gaat gebrui- ken, zal in principe sprake zijn van keuzevermo- gen. Umag dan bepalen of dit pand voor de omzetbelasting tot uwondernemingsvermogen of tot uwprivévermogen gaat behoren. Als u als ondernemer de btwop de bouwkosten hebt afge- trokken als voorbelasting en daartoe gerechtigd was, hebt u daarmee volgens RechtbankNoord- Nederland uwkeuze al gemaakt. Het gevolg is dat u recht hebt op btw-aftrek, maar ook een btw- correctiemoet toepassen vanwege het privége- bruik van het pand. Wil een pand keuzvermogen vormen, dan moet zowel het zakelijke gebruik als het privégebruik meer dan 10% bedragen. Bij een zakelijk gebruik of privé- gebruik van hooguit 10% is sprake van verplicht privévermogen respectievelijk verplicht onderne- mingsvermogen. JJ Financieren van derden is vaak bedrijfsvreemde activiteit eenmanszaak Drijft u een IB-onderneming (eenmanszaak, vof, maatschap, gesloten cv) die zich normaal gesproken niet bedrijfsmatig bezighoudt met het verstrekken van financieringen?Maar hebt u toch aan een andere onderneming een lening verstrekt? Dan is het nogmaar de vraag of de inspecteur accepteert dat u uw vordering op het andere bedrijf tot uwondernemingsver- mogen rekent. De kans is groot dat de fiscus het stand- punt inneemt dat het finan- cieren van een derde een bedrijfsvreemde activiteit is. De inspecteur zal dan de lening tot uwprivéver- mogen rekenen, zodat eventuele waardedalingen van de lening niet aftrekbaar zijn. In het geval waarin u met de schuldenaar concrete afspraken hebt gemaakt over het verrichten van werk- zaamheden in een samenwerkingsverband, kan het verstrekken van de lening wel binnen uw bedrijfsactivi- teiten passen. JJ Btw op dak voor zonnepanelen vormt aftrekbare voorbelasting Wie eenwoning laat bouwen en op het dak van deze woning zonnepanelen laat plaatsen omver- volgens de opgewekte energie te leveren aan zijn energieleverancier, is btw-ondernemer. Het gevolg is dat de woningeigenaar onder voorwaarden de btwop de zonnepanelen kan aftrekken. Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat een eige- naar die de btwop zijn zonnepanelen kan aftrek- ken onder voorwaarden ook de btwdie betrekking heeft op het dakmag aftrekken als voorbelasting. Het dak heeft dan namelijk niet alleen nut voor de woonfunctie van de woning, maar dient ook de exploitatie van de zonnepanelen. Door de exploita- tie van de zonnepanelen krijgt het dakmogelijk een zakelijke functie. Een belangrijke omstan- digheid die erop wijst dat het dak mede dient voor de exploitatie van zonnepanelen doet zich voor als de bouwplan- nen van het dak zijn aangepast om het plaat- sen van zonnepanelen mogelijk te maken. JJ Maten kunnen ieder maximale investeringsaftrek claimen Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat ondernemers in een samenwerkingsverband onder omstandigheden ieder de maximale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunnen claimen. De Belasting- dienst heeft de neiging om eerst alle investeringen van de participan- ten op te tellen. Blijft het totale investeringsbedrag binnen de band- breedte die geldt voor het vaste, maximale bedrag (in 2019: € 16.051), dan verdeelt de inspecteur dit vaste bedrag onder de participanten. Deze berekening is echter volgens de Hoge Raad niet juist. Het optel- len van de gezamenlijke investeringen is alleen nodig om te zien welk percentage of bedrag van toepassing is. Is het vaste bedrag van toepassing, dan kan een investerende participant dit bedrag in zijn geheel claimen. Als een maat of vennoot buitenvennootschappelijk vermogen heeft, moet hij bij de berekening van zijn KIA ook rekening houden met zijn investeringen in dat buitenvennootschappelijk vermogen. Alleen als zijn totale investeringen binnen de bandbreedte blijven, mag hij het vaste, maximale bedrag aftrekken.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=