De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Juni 2019

Nummer 3 Juni 2019 [ FISCAAL ] [ 6 ] [FISCAAL] met eenwerknemersoptierecht. De rechtbank oor- deelt dat dat niet het geval is. Een aan eenwerkne- mer toegekend recht op levering van een aandeel kan dus tot het excessieve loon behoren en onder de pseudo-eindheffing vallen. JJ Pensioenverdeling bij echtscheiding krijgt nieuw jasje Deministerraad heeft op voorstel van deMinister Sociale Zaken enWerkgelegenheid ingestemdmet eenwetsvoorstel omde verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden temoderniseren. Als de wet wordt ingevoerd, krijgen beide ex-part- ners een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens het huwelijk opbouwden. Ex-partners krijgen daardoor meer inzicht inwat hun financiële situatie na pensione- ring wordt. Deze wetswijziging verbreekt de levens- lange afhankelijkheid tussen ex-partners op pensi- oengebied. Na inwerkingtreding verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze eenmelding krijgen van een scheiding. Ex- partners kunnen onder de nieuwe wet aangeven als ze het pensioen niet willen verdelen. Bovendien kunnen ze samen andere afspraken over de verde- lingmaken. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft er al op gewezen dat het voorontwerp momenteel nog niet voorziet in wijzigingen in de fiscale wet- en regelge- ving. Een voorstel voor de aanpassingen in de fiscale wet- en regelgeving zal in een later stadium worden gepubliceerd. De pseudo-eindheffing over excessieve vertrek- vergoedingen blijft achterwege als het toetsloon hooguit € 551.000 (bedrag 2019) bedraagt. Het toetsloon is in beginsel gelijk aan het loon dat de werkne- mer heeft genoten in het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het dienstverband eindigt. Bij een korter dienstverband stelt men het toetsloon op een andere manier vast. JJ Pseudo-eindheffing mogelijk over recht op levering van aandeel Ontvangt eenwerknemer bij het beëindigen van zijn dienstbetrekking een excessieve vertrekvergoe- ding, danmoet zijnwerkgever daarop een pseudo- eindheffing inhouden. Deze heffing bedraagt 75% van het excessieve deel. Als de werknemer een bedrag heeft ontvangenmet de uitoefening of ver- koop van een aandelenoptierecht, behoort dit bedrag niet tot het excessieve deel. Hierbij geldt als voorwaarde dat het optierecht is toegekend vóór of in het tweede kalender- jaar voor het kalender- jaar waarin de dienstbe- trekking eindigt. Voor Rechtbank-Zeeland- West-Brabant kwamde vraag of het recht op levering van aandelen zelf is gelijk te stellen JJ Geen herrekening uitkering bij kleine nakomende lijfrentepremie Bij omzetting van het ene lijfrenteproduct in een ander lijfrenteproduct ontvangt de nieuwe aan- bieder na berekening van de uitkeringen soms nog een nagekomen bedrag aan rendement van de vorige aanbieder. Zo’n nagekomen bedrag leidt in beginsel tot herrekening van de uitkeringen en soms zelfs tot de heffing van revisierente. De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de heffing van revisierente achterwege blijft als het nagekomen bedrag hooguit € 500 bedraagt. Sinds 16mei 2019 is deze grens verhoogd naar € 1.000. Een vergelijkbare goedkeuring geldt voor een uit te keren restsaldo van een lijfrenterekening. De verzeke- raar mag dus hooguit € 1.000 aan restsaldo samen met de laatste lijfrente-uitkering of separaat uitbetalen alsof sprake is van de uitkering van een reguliere lijf- rentetermijn. JJ Staatssecretaris pleit voor operationele methoden fraudebestrijding De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak van btw-fraude. Sinds enkele jaren beschikt Nederland over een detectietool die specifiek is gericht op btw-carrouselfraude. Bij het analyseren van binnenko- mende fraudesignalen ligt de nadrukmede op het in kaart brengen van de totale keten. Naast de plofketens besteedt Neder- land veel aandacht aan de zogenoemde conduit- of doorvoerbedrijven. Verder werkt Nederland sinds 2010 samen in Eurofisc, een early warning-systeemwaarin alle lidstaten actief samenwerken in de strijd tegen btw-fraude. Volgens de Staatssecretaris hebben tot nu toe juist de hiervoor genoemde operationelemethoden voor een steeds snellere en betere fraudebestrijding gezorgd zonder dat wetgeving ingrijpend hoeft te wijzigen en het bedrijfsleven onnodig wordt belast.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=