De Smet Accountants - Nieuwsbrief - September 2019

Nummer 4 September 2019 [ FISCAAL ] [ 6 ] [FISCAAL] JJ Vanaf 1 juli 2020: meldingsplicht internationale constructies Vanaf 1 juli 2020 geldt voor belastingadviseurs, accountants, financiële instellingen en andere intermediairs een extra informatieverplichting. Zij moeten namelijk grensoverschrijdende con- structies waarmee mogelijk belasting kan wor- den ontweken, melden bij de Belastingdienst. De informatie die zij vanaf 1 juli 2020 moet leveren, gaat terug tot 25 juni 2018. Deze informatie moet bovendien uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst zijn verstrekt. Intermediairs die deze verplichting niet nakomen, riskeren een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging. Vindt vanaf 2020 een melding plaats, dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de fiscus moge- lijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. De fiscale autoriteiten van alle lidstaten krij- gen toegang tot een database met informatie over deze constructies. Zo verloopt de uitwisseling van informatie tussen Europese lidstaten een stuk gemakkelijker. Belastingplichtigen mogen wel met hun belastingadviseur overleg voeren om hun fiscale positie te bepa- len zonder dat de inspecteur inzicht krijgt in deze gesprek- ken. Dit staat bekend als het informeel ver- schoningsrecht. JJ Vastgoedonderneming omvat meer dan zelf verricht beheer Veel personen die aandelen in een vastgoed-bv erven of geschonken krijgen, willen daarbij de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toepassen. Een van de voorwaarden voor toepassing van de BOR is dat de vastgoed-bv een materiële onder- neming drijft. In dat geval moet sprake zijn van meer dan normaal vermogensbeheer. Uit de rechtspraak komt naar voren dat een vastgoed- bv geen materiële onderneming drijft als zij het beheer van de vastgoedexploitatie uitbesteedt aan een professionele partij. Maar alleen het zelf beheren van het vastgoed is nog niet voldoende. Zelfs als in dit beheer nogal wat uren zitten, kan volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant sprake zijn van normaal vermogensbeheer. Verricht de vastgoed-bv zelf de onderhoudswerkzaamhe- den, start zij actief nieuwe projecten en behaalt zij door haar werkzaamheden een hoger resultaat dan onder normaal vermogensbeheer? Dan is de kans dat zij voor toepassing van de BOR een materiële onderneming drijft een stuk groter. JJ Fraus legis beperkt het benutten van belastinglekken Zo nu en dan blijkt uit de rechtspraak dat de Nederlandse fiscale wet- geving een lek bevat. In zo’n geval is het in de eerste plaats aan de wet- gever om reparatiemaatregelen nemen. Maar zelfs voordat deze repa- ratiemaatregelen van kracht zijn, is het nog maar de vraag of belastingplichtigen het lek kunnen uitmelken. Onlangs deed namelijk Rechtbank Noord-Holland uitspraak in een zaak waarin een aantal lichamen een structuur hadden opgezet. Deze structuur was volgens de rechtbank specifiek bedoeld om optimaal fiscaal voordeel te beha- len met een belastinglek. De rechtbank oordeelde dat hier sprake was van fraus legis (misbruik van recht). De fiscus hoeft dan niet in zo’n constructie mee te gaan en mag bijvoorbeeld renteaftrek weigeren. Dat een belastingplichtige het recht heeft misbruikt, sluit niet uit dat zijn standpunt pleitbaar is. Bij een pleitbaar standpunt mag de fiscus de belangheb- bende geen boete opleggen. JJ Deelgenootschap vóór overlijden uitoefenen! Sommige huwelijkse voorwaarden bevatten een zogehe- ten deelgenootschap, waardoor een van de echtgenoten kan verzoeken om verdeling van het vermogen alsof er algehele gemeenschap van goederen was. Als een van de echtgenoten dit verzoek doet voordat de ander overlijdt, kan dit doorwerken naar de hoogte van de nalatenschap. Mits goed uitgevoerd kan men op die manier erfbelasting besparen. Uit recente rechtspraak blijkt echter dat een beroep op een deelgenootschap alleen mogelijk is als dit verzoek plaatsvindt voordat een van de echtgenoten overlijdt. Als de ex-echtgenoot na het overlijden overgaat tot verrekening, zal de fiscus stellen dat sprake is van een inbreng. Dit leidt bij het overlijden van de andere echtge- noot tot een fictieve, belaste verkrijging bij de erfgena- men. De Belastingdienst houdt bij de berekening van de erfbelas- ting wel rekening met een eventueel opgenomen verplicht weder- kerig finaal verrekenbeding. In dat geval zijn beide echtgenoten namelijk verplicht om bij het overlijden van een van hen af te rekenen alsof sprake was van een huwelijksgemeenschap van goederen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=