De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Oktober 2019

Nummer 5 Oktober 2019 [ SPECIAL ] [ 6 ] [SPECIAL] hij nog kan verzoeken om een ambts- halve vermindering over 2014! Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat de ondernemer binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting daarvan melding moet doen bij RVO.nl . Men mag voor dezelfde investering niet zowel de MIA als de EIA toepassen. Doteer nog snel aan oudedagsreserve In 2020 gaat de tariefstructuur van de inkomstenbelasting over op een twee- schijvenstelsel. Het laagste tarief van de inkomstenbelasting en premies volks- verzekeringen (IB/PVV) stijgt van 36,65%naar 37,35%. Het hoogste tarief daalt van 51,75%naar 49,5%. Een manier omde fiscale winstneming uit te stellen is het doteren aan de oudedagsre- serve (OR). Wie aan de OR kan doteren, doet dit voor 9,44%van de winst, maar maximaal € 8.999 (cijfers 2019). Let op: Om te kunnen doteren aan de oudedagsreserve moet een ondernemer in 2019 voldoen aan het urencriterium en aan het begin van 2019 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. JJ Werknemers fiscaal optimaal belonen Op 1 januari 2020 gaan naar verwach- ting diverse wijzigingen inmet betrek- king tot de werkkostenregeling. Dit biedt werkgevers mogelijkheden om hun werknemers beloningen te geven op een fiscaal voordelige manier. Maar zelfs als een werkgever met maar weinig nieuwe regelgeving te maken krijgt, is het van belang te controleren of hij niet voor het jaareinde nog wat moet ver- strekken of juist daarmee moet wachten omde werknemersbeloningen fiscaal voordelig te maken of te houden. Wacht nog even met fiets van de zaak Als eenwerkgever zijnwerknemer een fiets van de zaak ter beschikking wil stel- len, is het misschien gemakkelijker om daarmee te wachten tot na 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 geldt namelijk een forfaitaire waardering van het privé- gebruik van de fiets van de zaak. De Belastingdienst gaat uit van eenwaarde van 7%van de consumentenadviesprijs. De fabrikant of de importeur maakt in Nederland de consumentenadviesprijs publiekelijk kenbaar. Let op: De werkgever kan de bijtelling verlagen door van zijn werknemer een eigen bijdrage te vragen voor het privégebruik. Vergoed verklaring omtrent gedrag na 31 december 2019 Als een (potentiële) werknemer een ver- klaring omtrent gedrag (VOG) moetl aanvragen, zullen aan deze procedure kosten zijn verbonden. Een VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag van de werknemer in het verleden geen bezwaar vormt voor een baan of stage. Eventueel kunt u als zijn werkgever besluiten ombij te springen. In dat geval is het fiscaal voordelig omde kosten niet eerder te vergoeden dan 1 januari 2020. Het gevolg is dan dat de vergoeding onder een gerichte vrijstelling valt. De werkgever hoeft dus geen loonbelasting over de vergoeding te berekenen. Oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel? Hebt u als werkgever in 2019 de vrije ruimte van dewerkkostenregeling (in 2019: 1,2%van de fiscale loonsom) nog niet volledig benut?Dan kunt u een even- tuele resterende ruimte benutten voor het kerstpakket of voor een eindejaars- borrel. Overigens legt een eindejaarsbor- rel alleen beslag op uwvrije ruimte als deze plaatsvindt op een externe locatie. Als u na de borrel over 2019 nog vrije ruimte over hebt, kanhet handig zijn om verstrekkingen die begin 2020 zijn gepland en onder de vrije ruimte vallen, zomogelijk te vervroegen. Ook kunt u alvast bekijken of u in 2020 rekening moet houdenmet extrawerkkosten ten opzichte vanhet afgelopen jaar. Voor kleinerewerkgevers kanhet interessant zijn om in plaats van een oudejaarsborrel eennieuwjaarsborrel te houden. Zij kunnen dannamelijk profite- ren van de verruiming van de vrije ruimte in 2020. Voor dat jaar bedraagt de vrije ruimte 1,7% in plaats van 1,2%(per- centage 2019). Deze verhoging van de vrije ruimte is echter alleen te berekenen over de loonsomvoor zover deze de € 400.000 niet overschrijdt. Over hetmeerdere geldt gewoonhet percentage van 1,2%. Let op: Hebt u in 2019 al eindheffing afge- dragen wegens een verwachte overschrijding van de vrije ruimte? En ontdekt u achteraf dat dit te veel of te weinig was? Dan kunt u dit uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffin- gen over het tweede tijdvak van 2020. Promoot zelfgemaakte producten bij werknemers Voert u aan het einde van het jaar nog onderhandelingenmet werknemers over de vergoeding die zij volgend jaar gaan krijgen?Wijs hen dan erop dat zij een deel van hun loon kunnen ontvan- gen in natura. Bijvoorbeeld in de vorm van producten die uw eigen bedrijf of een verbonden vennootschap produ- ceert. Numoet u deze verstrekkingen in eerste instantie nog waarderen tegen het bedrag dat u derden in rekening brengt voor deze producten. In 2020 mag u deze verstrekkingen waarderen tegen de waarde in het economische verkeer. Deze wijziging sluit aan op de al bestaande mogelijkheid om een vrijstel- ling toe te passen op de producten van het eigen bedrijf van 20%van de waarde in het economische verkeer. Let op: De gerichte vrijstelling voor eigen producten mag niet meer bedragen dan € 500 per werknemer per kalenderjaar.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=