De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Oktober 2019

Nummer 5 Oktober 2019 [ SPECIAL ] [SPECIAL] [ 7 ] Aande slagmet het Klimaatakkoord! Op Prinsjesdag 2019 zijn diverse wets- voorstellen gepresenteerd. Een van deze wetsvoorstellen omvat de uitvoe- ring van het Klimaatakkoord op fis- caal gebied: de Wet fiscale maatrege- len Klimaatakkoord. U doet er goed aan deze wijzigingen mee te wegen als u een beslissing moet nemen of u nog dit jaar in een nieuw auto gaat inves- teren of niet. Bij deze wijzigingen valt onder andere te denken aan: J J Het nihiltarief in de bpmvoor auto’s zonder CO 2 -uitstoot wordt verlengd tot enmet 2024. Vanaf 2025 zal voor perso- nenauto’s met een CO 2 -uitstoot van 0 gramper kilometer de vaste voet van € 360 (prijzen 2019) gelden. J J Demotorrijtuigenbelasting (mrb) kent eveneens eennihiltarief voor een personenautomet eenCO 2 -uitstoot van 0 gramper kilometer. Dit nihilarief wordt verlengd tot enmet 2024. In 2025 Vraag werknemer naar privégebruik van bedrijfsauto Als u vanuit uw positie als werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, mag u de bijtelling voor het privégebruik van de auto onder voor- waarden achterwege laten. Dit is bij- voorbeeld het geval als u een kopie bezit van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de desbetreffende werknemer. In zo’n document verklaart uwwerkne- mer niet meer dan 500 privékilometers te rijdenmet de auto van de zaak. Infor- meer vóór de jaarwisseling bij hemof de situatie per 1 januari 2020 hetzelfde blijft of niet. Want als uwwerknemer in 2020 meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto, moet u immers de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen. Let op: De bijtelling geldt per kalender- jaar. Wijs uwwerknemer hierop en voorkom dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december meer dan 500 kilometer privé met de bedrijfsauto, dan moet u het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar tot het loon van die werknemer rekenen. Laatste kans: vóór 1 januari 2020 fiscaal voordelig PEB afkopen Veel dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer (PEB) inmiddels afgekocht. Maar sommige dga’s waren daartoe eer- der nog niet in staat. Bijvoorbeeld omdat ze niet zo snel de vereiste toestemming kregen van hun (ex-)partner. Voor deze dga’s begint de tijd nu toch wel te drin- gen. Dit is immers het laatste jaar waarin zij nog een fiscale korting op de belaste afkoopwaarde van hun PEB mogen toepassen! In 2019 bedraagt deze vermindering 19,5%van de balans- waarde van de corresponde- rende verplichting bij de pensioen-bv. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat eindigde in 2015. Dga’s die hun pensioen in eigen beheer (PEB) niet willen afkopen, kun- nen dit jaar nog besluiten omdit pensi- oen om te zetten in een oudedagsver- plichting (ODV). In 2020 zal deze mogelijkheid vervallen! Voor het omzetten van een PEB is overigens de toestemming van de (ex-) echtgenoot van de dga nodig. Het is daaromvan belang dat u tijdig met ons contact opneemt omde omzetting van uw PEB in eenODV te bespreken. Let op: Als het PEB eenmaal is omgezet in een ODV, moet men voor het oprenten in beginsel de marktrente hanteren. De markt- rente bedraagt voor 2019 0,269%. Verwerk btw-correctie auto in aangifte 4e kwartaal 2019 Voor zover een btw-ondernemer een bedrijfsauto gebruikt voor belaste pres- taties, kan hij de gefactureerde btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto aftrekken als voorbelasting. Maar is de auto in 2019 mede gebruikt voor privédoelein- den, danmoet de ondernemer daarvoor een correctie toepassen in zijn laatste btw-aangifte van 2019. Wie het werke- lijke privégebruik niet heeft bijgehou- den, mag uitgaan van 2,7%van de cata- logusprijs (inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag men een forfait van 1,5%van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) toepassen. Let op: In tegenstelling tot in de inkomsten- belasting vormt woon-werkverkeer voor de btw-heffing privégebruik. Verstuur factuur vóór 1 januari 2020 In 2020 past de wetgever de kleineonder- nemersregeling (KOR) in de omzetbelas- ting aan. Ondernemers die kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR hoeven geen btw-aangifte in te dienen. Zomogen evenmin btw factureren. Daartegenover staat dat zij ook geen recht hebben op de teruggaaf van betaalde btw. Om te kun- nen kiezen voor de nieuwe KORmag de omzet inNederland in het kalenderjaar hoogstens € 20.000 bedragen. De verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmidde- len telt niet voor deze omzetberekening. Als u de facturen voor leveringen begin 2020 nog dit jaar verzendt, valt deze omzet in dit jaar en hebt umeer kans om in 2020 onder de drempel te blijven. De nieuwe KOR zal alleen gelden voor prestaties die btw-ondernemers verrichten in Nederland.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=