De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Oktober 2019

[ 8 ] [SPECIAL] Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. betaaltmen voor deze personenauto’s 25%van het dan geldende normale mrb-tarief. Vanaf 2026 betaalt men voor deze personenauto’s 100%van het reguliere mrb-tarief. Deze wijziging geldt overigens niet alleen voor perso- nenauto’s maar ook voor bestelauto’s, motorrijwielen, vrachtauto’s, rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen. J J De houders van een personenauto met een CO 2 -uitstoot vanmeer dan 0 maar niet meer dan 50 gramper kilo- meter komen in aanmerking voor het halftarief van de mrb. In de praktijk voldoen tot nu toe uitsluitend Plug-in Hybride Elektrische Voertuigen (PHEV’s) aan dit criterium. Het kabi- net verlengt dit halftarief in de mrb tot enmet 2024. In 2025 wordt dit halfta- rief omgezet in een driekwarttarief. Per 2026 zal dit driekwarttarief vervallen en geldt het volledige tarief. J J De huidige correctiefactor voor de massa van PHEV voor bestelauto’s wordt verlengd tot enmet 2025. Deze correctiefactor dient ter compensatie van het zwaardere gewicht van PHEV in vergelijking met conventionele auto’s. De batterij van de PHEV is de oorzaak van dit verschil. Koop nog dit jaar een waterstofauto van de zaak Het kabinet wil het rijdenmet elektri- sche auto’s minder interessant maken. Nu krijgen werknemers in principe nog te makenmet een bijtelling wegens pri- végebruik van 4%voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000. Voor zover de waarde hoger is, bedraagt het bijtellingspercentage 22%. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de bijtel- ling 8%voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 45.000 en 22% over het meerdere. Valt de auto onder overgangsrecht, danmag men echter nog een tijdje de oude bijtelling hante- ren. En koopt de werkgever een auto met een CO 2 -uitstoot van nihil die op waterstof kan rijden? Danmag men het lage bijtellingspercentage over de hele waarde toepassen! Let op: Na de eerste wijziging van de CO 2 -uitstootgrenzen en bijtellingsper- centages na de eerste toelating op de weg van de auto gelden de oude grenzen en percentages nog gedurende zestig maan- den. Deze periode start op de eerste dag van de maand na de datumvan eerste toelating. Veel auto’s die zijn aange- schaft vóór 1 januari 2017 vallen daar- door onder een bijtelling van 25%! Koop in 2019 een bedrijfspand Omde lasten van het Klimaatakkoord (deels) te dekken wil het kabinet het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhogen van 6%naar 7%. Koop daaromnog dit jaar een nieuw bedrijfspand. Voor bestelauto’s van ondernemers geldt voor de mrb een verlaagd tarief. Het kabinet wil deze tarieven geleide- lijk laten oplopen. Het betreft een jaar- lijkse stijging van gemiddeld € 24 per jaar vanaf 2021 tot en met 2024. In 2025 zal een (eenmalige) verlaging van het tarief met gemiddeld € 24 plaats- vinden. Deze verhogingen en verlaging komen tot uiting door procentuele aanpassingen van de tarieven. De mrb voor lichtere bestelauto’s zal met min- der dan € 24 omhooggaan, terwijl de mrb voor zwaardere bestelauto’s met meer dan € 24 zal stijgen. De accijns op diesel gaat vanaf 1 januari 2021 met € 0,01 per liter omhoog. Op 1 januari 2023 zal de accijns op diesel opnieuw met € 0,01 per liter stijgen. De middelen die door deze maatregel vrijkomen, zal de over- heid gebruiken ter dekking van de voorstellen uit het Klimaatakkoord. [ Aan de slagmet het Klimaatakkoord! ] Nummer 5 Oktober 2019 Koop nog dit jaar een waterstofauto van de zaak.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=