De Smet Accountants - Nieuwsbrief februari 2020

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 2 April 2019 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 1 Februari 2020 J Verschoningsrecht van advocaten kent grens In principe mogen advo­ caten de informatie die zij van hun cliënten krij­ gen, niet bekend maken aan anderen zoals de Belastingdienst. Maar deze geheimhoudingsplicht geldt pas voor zover deze informatie is gekoppeld aan de opdracht die de advocaat krijgt van zijn cliënt. Daarnaast moet de advocaat deze opdracht uitvoeren in zijn hoe­ danigheid van advocaat. Stel dat een cliënt een geldsom overboekt naar zijn advocaat zonder dat deze boeking te maken heeft met een opdracht. In deze situatie geldt de geheimhoudingsplicht niet! Tot deze constatering kwamHof Den Bosch in een recente rechtszaak. J Meer tijd voor correcte vastlegging vast contract Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Het belang­ rijkste doel van deze wet is het ontmoedigen van flexwerken. De wet moet daarnaast werkgevers stimuleren omwerknemers in vaste dienst te nemen. Als gevolg van deze wet betalen werkge­ vers nu een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Namelijk 2,94% in plaats van het tarief van 7,94% bij flexwerkers. Werkge­ vers kunnen echter tegen een praktisch probleem oplopen. Is namelijk het arbeidscontract voor onbepaalde tijd niet goed schriftelijk vastgelegd, dan moet de werkgever de hoge WW-premie inhouden. De regering heeft een coulancemaat­ regel genomen. Een werkgever heeft daardoor tot 1 april 2020 de tijd om voor de schriftelijke vast­ legging van arbeidscontracten zorg te dragen. Dit kan eenvoudig via een schriftelijk addendum op de arbeidsovereenkomst. J Account moet cliënten wijzen op risico’s van niet verrekenen Soms krijgt een accountant van zijn cliënten de opdracht om niet alleen de administratie bij te houden, maar ook om een opstelling van de ver­ mogens te maken in verband met de huwelijks­ voorwaarden die zijn cliënten zijn aangegaan. Daarbij valt te denken aan de opstelling van het bedrag dat de echtgenoten onderling moeten ver­ rekenen. Hoewel in de praktijk verrekening vaak achterwege blijft, moet de accountant zijn cliënt in de jaarlijkse bespreking wel wijzen op de mogelijke risico’s van het niet verrekenen. Uit een recente uitspraak van de Accountantskamer blijkt dat een accountant een berisping kan krij­ gen als hij deze verplichting niet nakomt. De uitspraak van de Accountskamer maakt ook duidelijk dat de accountant de bewaarplicht van zeven jaar serieus moet nemen. Hij kan niet volstaan met het bewaren van documenten in de Cloud, waarbij oudere documenten worden overschreven. Heeft de Belasting- dienst vragen over de bestemming van mid- delen die een advocaat niet meer onder zich heeft? Dan moet de inspecteur bewijzen dat de gevraagde informatie niet valt binnen de vertrou- wenssfeer tussen de advocaat en zijn cliënt. Werkgevers moeten oppassen met het aanbieden van een schriftelijke nieuwe arbeidsovereenkomst. Als de werknemer wei- gert te ondertekenen, moet de werkgever toch de hoge WW-premie van 7,94% inhouden. Meer tijd voor correcte vastlegging vast contract.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=