De Smet Accountants - Nieuwsbrief juli 2020

Nummer 3 Juli 2020 [ FISCAAL ] [ 2 ] [FISCAAL] J COVID-19: Fiscus accepteert betalingspau- ze van hypotheekrente en aflossing Normaal gesprokenmoet de eigenaar van een eigenwoning, die hij na 1 januari 2013 heeft gekocht, voldoen aan de aflossingseis als hij de woning in box 1 wil houden. In een recent besluit van de Staatssecretaris van Financiën is deze eis versoepeld. Onder voorwaarden is een betalings- pauze toegestaan terwijl de hypotheekrenteaftrek in stand blijft. Ten eerstemoet de eigenaar tussen 12maart en 30 juni 2020 bij zijn schuldeiser hebben gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus. De schuldeiser en de schuldenaar moeten vervolgens als gevolg hiervan een betaalpauze zijn overeenge- komen. Deze betaalpauzemoet uiterlijk ingaan op 1 juli 2020. De schuldeiser dient de betaalpauze ook schriftelijk te bevestigen. Verder mag de betaal- pauze niet langer duren dan zes maanden. Is de schuldeiser de ouder van de schuldenaar of een andere, niet-aangewezen administratieplichtige? Dan gelden aanvullende voorwaarden. De rente die de eigenwoningbezitter is verschuldigd, maar tijdens de betaalpauze niet betaalt, is slechts onder nadere voorwaarden aftrekbaar over 2020. Deze aftrek is toegestaan als de schuldenaar de rente alsnog (na de betaalpauze) in 2020 betaalt. Hetzelfde geldt als de rente in 2020 verrekend, ter beschikking is gesteld of rentedragend is geworden. J Per deelneming toetsen op ondernemingseis BOF Op een schenking van een aanmerkelijk belang aan aandelen is onder voorwaarden de bedrijfs- opvolgingsfaciliteit van toepassing. Een van de voorwaarden is dat het gaat om aandelen in een lichaam dat minstens vijf jaar een materiële onderneming heeft gedreven. Stel nu dat het J COVID-19: Nieuwe fiscale coronareserve voor lichamen Vennootschapsbelastingplichtige licha- menmogen hun verliezen verreke- nenmet de winst van het vorige jaar en de winsten van de zes volgende jaren. Een groot aantal bedrijven zullen door de corona- crisis over 2020 een fiscaal verlies lijden. Als een lichaamdit verlies wil verrekenenmet de winst over 2019, kan dat in beginsel pas als het zijn aan- gifte vennootschapsbelasting indient. Dat gebeurt op zijn vroegst in 2021, maar vaak aanzienlijk later. De regering vindt het ongewenst dat bedrijven zo langmoetenwachten op de verrekening. Vennoot- schapsbelastingplichtige lichamenmogen daarom onder voorwaarden in het boekjaar 2019 een fiscale coronareserve opnemen. Menmoet de dotatie aan de coronareserve in de aangifte over 2019 opgeven in de rubriek overige fiscale reserves. Deze corona- reservemoet in het boekjaar 2020 vrijvallen. J Vergrijpboete ook mogelijk als fiscus geen schade lijdt Btw-ondernemers moeten de btwdie zij op hun fac- turen in rekening brengen aan hun afnemer in principe ook op aangifte voldoen. Dit geldt zelfs als de factuur geen btwhadmoeten bevatten. Bijvoor- beeld omdat de ondernemer en zijn afnemer een fis- cale eenheid voor de omzetbelasting vormen. Het niet voldoen van onterecht gefactureerde btw is eveneens een vergrijpwaarvoor de inspecteur de ondernemer een boete kan opleggen. Uit een arrest van deHoge Raad blijkt dat hierbij niet is vereist dat de Belastingdienst per saldo schade heeft geleden. Zelfs als de afnemer de onterecht gefactureerde btw niet aftrekt, moet de ondernemer de btw voldoen. Ook als de fiscus per saldo geen belastingnadeel lijdt omdat de afnemer de btwniet aftrekt. Een lichaam mag alleen een corona­ reserve vormen als het verwacht in 2020 een verlies te lijden als gevolg van de corona­ crisis. Dit verlies mag het totaal te verwach­ ten verlies over 2020 niet overtreffen. Bovendien mag het resultaat over 2019 door de dotatie aan te coronareserve niet negatief worden. De belastingrechter kan op zich het gebrek aan belastingschade wel meerekenen bij de beoordeling of een boetematiging op zijn plaats is. Maar uit het arrest blijkt even­ eens dat een rechter kan concluderen dat deze omstandigheid te weinig gewicht heeft. J Tijdelijk 0% btw-tarief voor mondkapjes Sinds 25 mei 2020 vallenmondkapjes niet meer onder het normale btw- tarief van 21%, maar onder een speciaal btw-tarief van 0%. Dit tarief geldt voor de levering en het verkopen van zowel medische mondkapjes als niet-medische mondkapjes. De reden waarom is gekozen voor een 0%-tarief in plaats van een vrijstelling is dat zo het recht op aftrek van voorbelasting in stand blijft. Hoe lang het 0%-tarief precies blijft gelden is nog onbekend, maar in ieder geval tot 1 september 2020. Omdat het per 1 juni 2020 verplicht is om een mondkapje te dragen in openbaar vervoer, behoren de kosten van een mondkapje tot de werkelijke kosten van het open­ baar vervoer. Voor dit soort kosten geldt een gerichte vrijstelling in de loonbelasting.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=