De Smet Accountants - Nieuwsbrief september 2020

Nummer 4 September 2020 [ FISCAAL ] [ 2 ] [FISCAAL] J Kabinet wil nieuwe rechtsvorm invoeren Het kabinet hoopt dat het voor de komende Tweede Kamerverkiezingen vanmaart 2021 een nieuwwetsvoorstel kan voorleggen bij de Raad van State voor advies. Dit wetsvoorstel introdu- ceert een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke besloten vennootschap (bvm). Maatschappelijke ondernemingen hebben als voornaamste doelstel- lingen energie, klimaat, zorg, onderwijs, veilig- heid en arbeidsparticipatie, aldus het kabinet. Vol- gens het kabinet claimen nu veel bedrijven sociale doelen na te streven, zonder dat een controle plaatsvindt of zij dat werkelijk doen. Door criteria te verbinden aan de bvm, moet het mogelijk wor- den het kaf van het koren te scheiden. J Kostenbeschikking en dwangbevel kunnen samenvallen Voordat de ontvanger van de belastingen kosten van invordering in rekening mag brengen, moet de belastingschuldige de gelegenheid krijgen omvan het bestaan van zijn belastingschuld te weten. Ook moet hij de kans krijgen om zijn schuld te voldoen. De Hoge Raad heeft onlangs Voor de bvm zullen waarschijnlijk ook enkele speciale fiscale regels gaan gelden. Dit is bijvoorbeeld nodig om dubbele btw-heffing te voorko- men. Denk bijvoor- beeld aan een bvm die circulaire kleding produceert. Stel dat een broek voor circa 40% uit gerecycled materiaal bestaat, dan kan die broek eerder ook al een soort broek zijn geweest, waarover men btw heeft betaald. geoordeeld dat het invorderbaar worden van een navorderings- of naheffingsaanslag kan samenval- lenmet de uitreiking van een dwangbevel. De deurwaarder moet de belastingschuldige wel enige tijd gunnen omde aanslag te betalen voordat hij de kosten definitief in rekening brengt. J Staat moet schade fiscaal concurrentienadeel vergoeden Soms past de Belastingdienst de Btw-richtlijn onjuist toe, zodat een ondernemer temaken krijgt met een concurrentienadeel. Onder voorwaarden kan de ondernemer dan een schadevergoeding vor- deren van de Staat. Ten eerstemoet de geschonden rechtsregel dienen omparticulieren rechten toe te kennen. Vervolgens moet sprake zijn van een vol- doende gekwalificeerde schending. Ten slotte dient een direct causaal verband te bestaan tus- sen de schending van de verplichting en de gele- den schade. Neemcontact met ons op als u ver- moedt dat u schade lijdt door het onjuist toepassen van het Unierecht door de fiscus. Tot 1 januari 2017 paste de Belastingdienst bijvoorbeeld de sportvrijstelling in de btw voor het verhuren van ligplaatsen voor pleziervaartuigen onjuist toe. In de zaken voor de Hoge Raad kregen de belastingschuldigen (iets minder dan) twee dagen de tijd om te betalen. Voor de Hoge Raad was dat in principe een redelijke termijn. J Schadevergoeding voor afgebroken koopintentie is belast Stel dat een vennootschap een belang vanminimaal 5% (deelneming) in een ander lichaamwil verkrijgen. Uiteindelijk ketst de aankoop af, maar de vennootschap ontvangt wel een vergoeding. De vraag is dan of deze vergoeding onder de deelnemingsvrijstelling valt of niet. De Hoge Raad heeft onlangs duidelijk gemaakt wanneer de vergoeding onder de deelne- mingsvrijstelling valt. Ten eerste moet de verkoper verplicht zijn de aan- delen te leveren aan de koper. De koper moet op zijn beurt verplicht zijn om een tegenprestatie aan de verkoper te voldoen. Als de partijen alleen een intentieovereenkomst zijn aangegaan, voldoen zij niet aan deze voor- waarden. Is de verplichting tot levering van de aandelen afhankelijk van een opschor- tende voorwaarde? En is die opschortende voorwaarde afhankelijk van toekom- stige gebeurtenissen die de koper niet kan beïnvloeden? Dan is de deelnemings- vrijstelling niet van toepassing. In beginsel geldt hetzelfde als door overmacht de verkoper de aandelen niet kan leveren.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=