De Smet Accountants - Nieuwsbrief september 2020

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 3 Juli 2020 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 4 September 2020 J Ierse rulings met Apple zijn geen verboden staatssteun In 1991 en 2007 had Apple twee zogehetenAdvance Pricing Arrangements (APA’s) geslotenmet de Ierse belastingdienst. Deze APA’s zagen op de toerekening van de winst van het concern aan twee Ierse doch- tervennootschappen. De Europese Commissie (EC) kwam in 2016 tot de conclusie dat Ierlandmet de APA’s aanApple verboden staatssteun had gegeven. De EC vond dat de Ierse overheid deze belasting- voordelen van € 13miljardmoest terugvorderen van Apple. Maar Ierland enApple zijn tegen deze beslis- sing in beroep gegaan. Het Europese Gerechtshof heeft Apple en Ierland in het gelijk gesteld. Het Hof vond wel dat de rulings incompleet en inconsistent waren. Maar al met al is er onvoldoende bewijs voor verboden staatssteun door Ierland aan Apple. J Eerder inzet niet-EER werknemers door innovatieve startup? HetMinisterie van Sociale Zaken constateert dat de eerste personeelsleden van jonge, innovatieve bedrij- ven (startups) vaak essentieel zijn voor het succesvol opschalen van de bedrijfsactiviteiten. Het is echter voor startups lastig omondernemend talent van bui- ten de EER aan te trekken. Dit komt ondermeer door de voorwaarden voor het verkrijgen van een tewerk- stellingsvergunning. Omde kenniseconomie te sti- mulerenwil hetministerie startups vrijstellen van deze tewerkstellingsvergunningplicht. De nieuwe werknemer zal danwel een salaris vanminstens € 2.423 bruto permaandmoeten ontvangen. Boven- dienmoet hij de beschikking krijgen over eenmede- werkersparticipatie in het bedrijf. De vrijstelling op deze grond geldt voormaximaal vijf vreemdelingen diewerkzaamheden verrichten voor de onderne- ming. De startup kan de regeling hooguit drie jaar benutten. Deze termijn begint vanaf hetmoment van de eerste aanvraag van een verblijfsvergunning onder deze regeling. De regeling is bedoeld voor innovatieve startups die aannadere voorwaarden voldoen. De pilot zal een looptijd kennen van drie jaar. Tus- sentijds zal een evaluatie plaatsvinden. Men kon tot 11 augustus 2020 op de internetconsultatie reageren. J Plan omwettelijk fiscaal verschoningsrecht aan te passen Administratieplichtigen zijn verplicht omaan de fiscus op verzoek infor- matie te verstrekken die relevant is voor de belastingheffing van derden. Onder de huidige wetgeving geldt voor bekleders van een geestelijk ambt, notarissen, advocaten, artsen en apothekers eenwettelijk fiscaal verscho- ningsrecht. HetMinisterie van Financiënwil dit zogeheten verschonings- recht aanpassen. Het gaat dan vooral omhet verschoningsrecht voor advocaten en notarissen. Dit verschoningsrecht moet alleen gelden in het kader van hun taakuitoefening. Stukken die los bestaan van de vertrou- wensrelatiemet de notaris of advocaat, zullen volgens het conceptwets- voorstel niet meer onder het verschoningsrecht vallen. Zo hoopt het ministerie te voorkomen dat men de fiscus inzage in jaarstukken of bank- afschriften kanweigeren door deze onder te brengen bij een advocaat of notaris. Het conceptvoorstel ligt tot 23 oktober 2020 ter consultatie. Lichamen, IB-ondernemers, resultaatgenieters en inhoudingsplichtigen (werkgevers) zijn administratieplichtig. Ierse rulings met Apple zijn geen verboden staatssteun.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=