De Smet Accountants - Nieuwsbrief special Eindejaartips 2020

[ 2 ] [SPECIAL] [ SPECIAL ] Nummer 5 Eindejaartips 2020 J Schenk nog vóór 1 januari 2021 aan uw kinderen Als u nog vóór 1 januari 2021 een schenking aan uw kinderen doet, kunnen zij gebruikma- ken van de (jaarlijkse) vrijstelling van: • € 26.457 als het gaat om kinderen tussen achttien en veertig jaar waarbij men verzoekt om de toepassing van een eenmalige verhoging van de vrijstelling van schenkbelasting; • € 55.114 als het gaat om kinderen tussen achttien en veertig jaar die het geschonken bedrag gebruiken voor de financiering van hun studie. Ook hierbij moet men verzoeken om de toepassing van een eenmalige verhoging van de vrijstelling van schenkbelasting; • € 103.643 als het gaat om kinderen tussen achttien en veertig jaar die het geschonken bedrag gebruiken ten behoeve van een eigen woning; • € 5.515 bij overige schenkingen aan kinderen. Tip! U hoeft het bedrag van € 103.643 niet per definitie in één jaar te schenken. Het onbenutte deel mag u gespreid schenken in de volgende twee jaren. Deze twee jaren moeten wel direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er verder reke- ning mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstel- ling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al de toepassing van een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond. Doe aanvullende schenking voor eigen woning kind Is vóór 2010 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor een schenking van een ouder aan zijn kind tussen de 18 en 35 jaar? Maar heeft dat kind daarna geen verhoogde vrijstelling meer benut? Dan is in 2020 de verhoogde vrijstel- ling bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning toe te passen. Om precies te zijn gaat het om een aanvulling op de eerder genoten toege- paste verhoogde vrijstelling. De vrijstelling in 2020 bedraagt in dat geval namelijk nog maar € 28.657. Let op: Op het moment van de schenking ten behoeve van de eigen woning moet het begunstigde kind of desnoods zijn partner tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Verkoop eigen woning pas na 1 januari 2021 Is uw woning schuldenvrij? En bent u van plan om binnenkort deze woning te verkopen en niet direct een nieuwe woning aan te kopen? Over- weeg dan om daarmee te wachten tot in 2021. Als u uw woning namelijk vóór 1 januari 2021 ver- koopt, telt de ontvangen verkoopsommee in de grondslag van de vermogensrendementsheffing van het jaar 2021 (peildatum 1 januari 2021). Ver- koopt u de woning een paar dagen later, bijvoor- beeld op 5 januari 2021, dan valt de koopsom in 2021 niet in box 3. J Plan de aankoop van uw starterswoning Bent u 18 jaar of ouder maar nog geen 35 jaar oud? En wilt u uw eerste eigen woning kopen? Dan is het misschien een goed idee om daarmee te wach- ten tot na 1 januari 2021. Het is namelijk de bedoeling dat vanaf die datum tot 1 januari 2026 de verkrijging van een eigen woning is vrijgesteld van overdrachtsbelasting als u aan de genoemde twee voorwaarden voldoet. Umag deze vrijstel- ling voor jonge starters maar één keer toepassen. Daarommoet u een verklaring opstellen waarin staat dat u de vrijstelling niet eerder hebt toege- past. Umoet eveneens verklaren dat u de woning gaat gebruiken om zelf te bewonen. Wanhoop niet als de aankoop niet kan wachten Kan de aankoop van een nieuwe woning niet wachten, dan kan het zijn dat u bij een latere aan- schaf van een eigen woning de vrijstelling van overdrachtsbelasting mag toepassen. Deze aan- schaf moet wel plaatsvinden vóór 1 januari 2026. Op het moment van de aankoop moet u boven- dien voldoen aan de voorwaarden voor de vrij- stelling van overdrachtsbelasting voor jonge star- ters. Dat betekent onder meer dat u nog steeds in de kwalificerende leeftijdscategorie moet vallen. Let op: De vrijstelling geldt niet voor de ver- krijging van een aan- deel in een rechtsper- soon waarvan de bezit- tingen voor meer dan 50% bestaan uit onroe- rende zaken en voor minstens 30% uit Nederlandse onroe- rende zaken. De vrijstel- ling geldt evenmin als u uitsluitend de economi- sche eigendom van een woning verkrijgt. Let op: Bij een geza- menlijke aankoop van de woning vindt de toetsing aan de voor- waarden per koper plaats. Daardoor is het mogelijk dat de ene koper geen over- drachtsbelasting hoeft te betalen en de ander wel.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=