De Smet Accountants - Nieuwsbrief Februari 2021

Nummer 1 Februari 2021 [ FISCAAL ] [ 2 ] [FISCAAL] J Stijging gebruikelijk loon De Belastingdienst mag in beginsel per 1 januari 2021 het fiscaal loon van een directeur-grootaan- deelhouder (dga) stellen op € 47.000. In 2020 gold nog een standaardminimumvan € 46.000. Onder omstandigheden kan de inspecteur het zogeheten gebruikelijk loon op een hoger bedrag stellen. Is het loon dat gebruikelijk is voor de meest vergelijk- bare dienstbetrekking waarin geen sprake is van een aanmerkelijk belang minder dan € 47.000? Danmag de inspecteur het gebruikelijk loon hoog- uit op dat lagere loon stellen. J Korte, eenmalige zakenlunch kan eerste ingebruikname zijn In een recente zaak voor Recht- bankDenHaag probeerde een bv om in het kwartaal van oplevering van een villa alle voorbelasting af te trekken. De bv had kort na de oplevering een feestelijke lunch voor zakenrelaties georganiseerd. De Belastingdienst stelt dat vanwege het korte en eenmalige karakter van deze lunch geen sprake kan zijn van een eerste ingebruikname. De recht- bank verwerpt dit standpunt. Overigens mislukte het plan van de bv, want de rechtbank constateert ook dat de dga van de bv samenmet zijn echtgenote al eerder naar de villa was verhuisd. Als het loon dat gewone werknemers in het economische ver- keer voor de desbetref- fende werkzaamheden zouden krijgen hooguit € 5.000 zou bedragen, geldt de gebruike- lijkloonregeling niet. De bv hoeft dan zelfs helemaal geen loon uit te betalen. De rechtbank oordeelt zelfs dat het aftrekken van de volledige voor- belasting in deze situatie niet is geba- seerd op een pleitbaar standpunt. Het gevolg is dat de Belasting- dienst de bv een beta- lingsverzuimboete mag opleggen. J Uitbreiding lening aan bv zoon is niet altijd schenking Wie een vermogende bv heeft, kan via deze bv geld uitlenen aan een vennootschap van zijn kind. Als deze lening onzakelijk is, kan de Belastingdienst het verstrekken van de lening aanmerken als een verkapte schenking door de ouder aan het kind. Deze schenking bedraagt dan het aanvaarde onza- kelijke debiteurenrisico. De ouder kan deze lening trouwens uitbreiden en later kwijtschelden. Ook dan kan de inspecteur het standpunt innemen dat sprake is van een verkapte schenking. Maar dan moet hij wel een en ander aannemelijkmaken. Rechtbank Gelderland oordeelde althans dat een uitbreiding van een lening van een bv van een vader aan de vennootschap van zijn zoon geen schenking vormde. Een belangrijk punt was dat de partijen geen kwijtschelding onder opschortende voorwaarde waren overeengekomen. De rechtbank maakt ook duidelijk dat een risico van niet terugbetalen van de lening altijd bij de geldver- strekker ligt. Dit brengt echter nog geen schenking onder opschortende voorwaarde mee. J Aftrek niet-gedeclareerde reiskosten vraagt verklaring ANBI Een vrijwilliger bij een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kan een aftrekbare gift opgeven in zijn aangifte inkomstenbelasting als hij afziet van zijn kostenvergoeding. Hij kan bijvoorbeeld afzien van zijn reiskostenvergoeding, zomaakte Hof Arnhem-Leeuwarden onlangs duidelijk. Maar danmoet de ANBI een verklaring afgeven dat de belastingplichtige zich heeft ingezet als vrijwilli- ger. Daarnaast moet de vrijwilliger aanspraak kunnenmaken op de vergoeding die in de verkla- ring staat vermeld. Uit de verklaring moet niet alleen duidelijk blijken dat de vrijwilliger heeft afgezien van een beloning of een kostenvergoeding, maar ook tot welke bedragen. J Tijdelijke verhoging schenkvrijstelling Het bedrag ombelastingvrij aan een ander te schenken, stijgt in 2021 tij- delijkmet een extra bedrag van € 1.000 vanwege de coronacrisis. De algemene vrijstelling voor 2021 bedraagt daardoor € 3.244. Hetzelfde geldt voor de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan (pleeg)kinderen. Deze vrijstelling bedraagt nu € 6.604. De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot enmet 31 december 2021. Als de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking is bedoeld voor een eigen woning, is onder voorwaarden een bedrag van € 105.302 onbelast te schenken.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=