De Smet Accountants - Nieuwsbrief - september 2021

Nummer 4 September 2021 [ FISCAAL ] [ 2 ] [FISCAAL] J Werknemer die sleutels inlevert, heeft geen auto van de zaak Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 pri- vékilometers rijdt met de auto van de zaak, moet zijn werkgever op zijn loon een bijtelling toepassen vanwege dat privégebruik. Maar hoe zit het als de werknemer tijdens een vakantieperiode van één maand de auto van de zaak achterlaat bij zijn werk- gever? Moet de werkgever dan ook in die maand de bijtelling toepassen? De Belastingdienst is onlangs ingegaan op deze vraag. Volgens de fiscus moet de werkgever in die situatie nagaan of de auto tijdens de vakantie feitelijk nog ter beschikking staat aan de werknemer. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als de werknemer de auto achter een gesloten hek heeft gestald bij de werkgever en de autopapieren en sleutels bij de werkgever heeft ingeleverd. J Renteaftrekbeperking na financieren met hybride constructie Het komt in de praktijk voor dat een groep investeerders belangen in een of meer onderne- mingen verwerven en deze financierenmet lenin- gen van verbonden lichamen. Soms gaat het om buitenlandse lichamen die in de vestigingsstaat fiscaal transparant zijn. Het gevolg is dan dat de rente bij deze zogeheten hybride lichamen niet is belast. De Belastingdienst kan dan de renteaftrek bij de schuldenaar weigeren. De Hoge Raad heeft bevestigd dat deze renteaftrekbeperking ook aan de orde kan zijn als de overname op zich zakelijk Als de werkgever gedurende de vakan- tieperiode een auto verhuurt aan zijn werknemer, moet hij onder bepaalde omstandigheden eveneens de bijtelling toepassen. is, maar de gekozen financieringsvorm gekunsteld is. Van een gekunstelde financieringsvorm is bij- voorbeeld sprake als het omzetten van een finan- ciering met eigen vermogen in een financiering met vreemd vermogen geen wijziging in de econo- mische situatie met zich brengt. J Dubbele premieheffing geen excuus voor thuiswerkverbod Brit Door de combinatie van de coronamaatregelen en het einde van het overgangsrecht in het kader van de Brexit, vrezen sommigeNederlandse werkge- vers vanwerknemers uit het VK dat zij dubbele premies volksverzekeringen verschuldigd zijn. Tenminste, als de Britse werknemer blijft thuis- werken in het VK. Als het de werknemer niet valt te verwijten dat hij thuiswerkt, mag deNeder- landse werkgever hemechter niet dwingen omde dienstbetrekking inNederland uit te voeren. Zo oordeelt rechtbankMidden-Nederland. Een voor- beeldwaarin de werknemer het thuiswerken niet valt te verwijten, is dat een of meer gezinsleden tot de coronarisicogroep behoren. Of de vrees voor dubbele premieheffing terecht is, is nog maar de vraag. Ook na de Brexit is het Verdrag tussen Nederland en het VK over de sociale zekerheid immers nog steeds geldig. De renteaftrekbeper- king is ook te voorko- men als de rente tegen een tarief van min- stens 10% is belast bij de ontvanger. Maar dan nog kan de inspec- teur de rente in aftrek beperken als hij aan- nemelijk maakt dat de rechtshandeling of de financiering niet voortvloeit uit zake- lijke motieven. J Bemiddelen extra garantie eigen producten: geen btw-aftrek Sommige bedrijven verkopen niet alleen producten, maar bemiddelen ook bij het tot stand komen van een overeenkomst voor het verkrijgen van langere garantie. Daarbij vloeit uiteindelijk de garantieverlenging voort uit een overeenkomst tus- sen een verzekeraar en de klanten van de verkoper. Maar de verkoper zal wel degene zijn via wie het contact tussen de klant en de verzekeraar loopt. De verko- per kan de verkoopprijs van de verkochte goederen verhogenmet een opslag voor het leveren van de dienstenmet betrekking tot de extra garantie. In dat geval moet de verkoper weten dat de dienstenmet betrekking tot de garantieverlenging zijn vrijgesteld van btw. Maar dat betekent ook dat de btwop algemene kosten niet vol- ledig aftrekbaar is als deze kostenmede zien op deze diensten. Het Hof van Justitie van de EUheeft geoordeeld dat het leveren van langere garantie geen financiële handeling is die bijkomstig is ten opzichte van de verkoop van goederen. Als een btw-ondernemer naast btw-belaste prestaties financiële diensten van bijkomstige aard verleent, zijn deze financiële diensten niet belast met btw. Maar zij beperken het recht op aftrek van voorbelasting op algemene kosten.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=