De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Juni 2019

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 2 April 2019 JJ Controleer of uw jaarrekening extra informatie moet bevatten Voor micro-, kleine en middelgrote onderne- mingen geldt de plicht om de jaarrekening op digitale wijze via SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is te doen met behulp van administratiesoftware of via de onlinetool ‘Zelf Deponeren Jaarrekening.’ Maar in de software en de onlinetool is een wetswijziging uit 2018 niet verwerkt. In jaarre- keningen over boekjaar 2018 die nog niet gede- poneerd zijn, moet u mogelijk extra informatie in de toelichtende velden van de administra- tiesoftware of de onlinetool van KvK opnemen. Kleine rechtspersonen moeten bijvoorbeeld kosten van oprichting en uitgifte van aandelen opnemen onder immateriële vaste activa. Even- tuele opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal moet men in principe afzonderlijk weergeven. U mag deze stortingen wel optellen bij de vorderingen, mits u in de toelichting een en ander specificeert. Daarnaast dient u het totaalbedrag aan langlopende schulden (meer dan vijf jaar) en het totaalbedrag aan kortlo- pende schulden (meer dan een jaar) in de balans uit te splitsen. Natuurlijk helpen wij u graag met de controle en eventueel het aanpas- sen van uw jaarrekening. Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 3 Juni 2019 JJ Afbouw bijstand voor oudere ondernemers in 2020 Op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) kun- nen ondernemers vanminstens 55 jaar oudmet een niet-levensvatbaar bedrijf onder voorwaarden bijstand krijgen. Met deze bijstandmoeten ze hun bedrijf kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2020 afgebouwd. Voor ondernemers in de binnenvaart die een beroep op het Bbz doen, geldt dat zij een bijstands- aanvraag niet meer indienen bij een centrumgemeente, maar in de woon- gemeente. Demogelijkheid voor ondernemers ommet terugwerkende kracht bijstand aan te vragen, zal vervallen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruikmaken van de Bbz-regeling. JJ Verstrek geen lening aan cliënten Medewerkers van belastingadvieskantorenmoeten hun cliënten ter wille zijn, maar ook daar zit een grens aan. Het is sterk af te raden om een cliënt van het kantoor een lening te verstrekken, zeker als dat kan- toor is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Verstrekt eenwerknemer van een belastingadvieskantoor namelijk een lening aan een cliënt, dan houdt hij samenmet die cliënt een financieel belang aan. De kans is dan groot dat zijn zakelijke relatiemet deze cliënt te nauw wordt. Het RB ziet beide omstandigheden als bedreigingen voor de onaf- hankelijkheid van de positie van demedewerker als adviseur. Voor het desbetreffende belastingadvieskantoor kan het verstrekken van een lening aan een cliënt daaromeen gegronde reden zijn omde desbetref- fende werknemer te ontslaan. De rechter gaat hiermee akkoord, al kan het nog wel zo zijn dat de ontslagenmedewerker een transitievergoeding krijgt toegekend. Dit komt doordat het een belastingadviseur in principe niet expliciet is verboden geldleningen te verstrekken. Afbouw bijstand voor oudere ondernemers in 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=