De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Juni 2019

Nummer 3 Juni 2019 [ FISCAAL ] [FISCAAL] [ 7 ] JJ Geen overgang naar privé zonder stijging privégebruik Hebt u een auto gekocht, deze tot uwonderne- mingsvermogen gerekendmaar wilt u de auto laten overgaan naar uwprivévermogen?Houd er dan rekeningmee dat de Belastingdienst het overgangs- moment misschien niet accepteert als het privége- bruik laag was en blijft. In dat geval hebt u volgens Hof Arnhem-Leeuwarden geen goede reden omop uwkeuze terug te komen. Hebt u de auto die u naar privé wilde overbrengen enige tijd na deze overdracht ingeruild voor een nieuwe auto? En rekent u deze nieuwe auto tot uw onderne- mingsvermogen? Ook dan is de kans groot dat de inspec- teur het standpunt inneemt dat de oude auto niet naar uw privévermogen mocht overgaan. JJ Ondernemer hoeft trouwe klant niet te wantrouwen Als een ondernemer goederen vervoert naar een andere lidstaat en levert aan een andere onderne- mer, moet de Belastingdienst toestaan dat hij het nultarief hanteert. Deze regel gaat niet op als de ondernemer weet of zoumoetenweten dat hij is betrokken bij zogeheten btw-ketenfraude. Volgens JJ Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aange- nomen. Het wetsvoorstel beperkt negatieve effecten van specifieke vor- men van flexibele arbeid. Daarbij valt te denken aan onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s. Het wetsvoor- stel maakt andere specifieke vormen van flexibele arbeid duurder. Het voorstel moet ook het aangaan van een vast contract aantrekkelijker maken voor werkgevers. Zo ontstaat voor werkendenmeer perspectief op zekerheid. Daarnaast wordt het aanbieden van een vast contract aan- trekkelijker gemaakt door deWW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten. De wet treedt op 1 januari 2020 inwerking. [ OVERIG NIEUWS ] JJ Scholingsuitgaven blijven in 2020 aftrekbaar Het kabinet werkt aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkel- budget, het zogeheten ‘STAP-budget’. Dit budget moet mensen de (financiële) mogelijkheid geven om stappen te zetten in hun ontwikke- ling omduurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen. Het kabinet denkt aan een bedrag van € 1.000 à € 2.000 per per- soon. Het uit te keren bedrag zal niet toekomen aan de werknemer of werkgever, maar aan de organisatie van de kwalificerende scholingsac- tiviteiten. Het totale budget is € 200miljoen. De introductie van deze regeling heeft vertraging opgelopen. Vandaar dat in 2020 studiekosten nog aftrekbaar blijven. De gerichte vrijstelling voor vergoeding of verstrekking van scholing door de werkgever blijft eveneens bestaan. Hof Arnhem-Leeuwarden is kenmerkend voor ketenfraude dat de leverancier intensief maar kort- stondig handelt met de ene afnemer, die vervolgens wordt vervangen door een andere afnemer. Het hof vindt daaromdat een ondernemer niet zo kritisch hoeft te zijn tegenover een trouwe afnemer van leveringen. Tenminste, als het opgeven van intra- communautaire leveringen aan deze afnemer al die tijd niet heeft geleid tot eenmelding van eenmis- match tussen de leveringen en de verwervingen. Daarnaast kan de inspecteur de toepas- sing van het nultarief weigeren als niet is voldaan aan de for- mele voorwaarden, zodat hij niet kan toetsen of is voldaan aan de materiële voor- waarden.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=