De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Nummer 2 - mei 2021

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 3 Juli 2020 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 2 Mei 2021 J Verzet tegen UBO-register begrijpelijk maar afgewezen Rechtbank DenHaag heeft de eis van belangenor- ganisatie Privacy First omhet UBO-register (tijde- lijk) buiten werking te stellen, afgewezen. Een belangrijk argument voor deze afwijzing is dat het UBO-register is gebaseerd op Europese anti-wit- wasrichtlijnen. Door het verzoek van Privacy First toe te kennen, zou de rechter de Staat dwingen in strijdmet de Europese richtlijn te handelen. De rechter toont wel begrip voor de twijfel over de rechtsgeldigheid van (onderdelen van) de Neder- landse wetgeving rond Ultimate Beneficial Owners (UBO’s). De rechtbank sluit niet uit dat de hoogste Europese rechter zal oordelen dat het openbare karakter van het UBO-register in strijd is met privacyrichtlijnen. De rechtbank heeft geen prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU. De Luxemburgse rechter heeft namelijk eerder zulke vragen gesteld, dus de kwestie ligt al bij het Hof. J Subsidie voor organisatoren evenementen De overheidwil een subsidieregeling voor organisatoren van evenemen- ten invoeren. Als een evenement door coronabeperkingen onverwachts niet kan doorgaan, ontvangt de organisator 80%van de kosten terug als gift. De Staat verstrekt een lening voor de overige kosten. Moet de orga- nisator extra kostenmaken vanwege last-minute veiligheidseisen? Dan vallen deze kosten niet onder de subsidieregeling. Voor deze regeling is een bedrag van € 385miljoen gereserveerd. Deze steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die inNederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het betreft dan festivals, concer- ten, sportevenementen en zakelijke evenementen. De Europese Com- missiemoet nog haar goedkeuring geven. Maar de verwachting is dat de publicatie van de regeling half april 2021 plaatsvindt. De organisator weet pas zeker dat hij onder de regeling valt als hij het besluit daartoe van RVO ontvangt. Maar als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die hij vóór dat besluit heeft gemaakt onder de regeling. Dus ook de kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt. J Rechter mag niet gauw afwijken van tekst oud testament Zelfs als de letterlijke tekst van een testament heel duidelijk uitsluitend de kinderen aanwijst als erfgenamen, kunnen er redenen zijn om toch tot een andere verdeling van de erfenis te komen. Rechtbank Limburg oordeelt dat de rechter uiterst terughoudendmoet zijn bij het achteraf interpreteren van een testament. Juist omdat kinderen in beginsel al erven, wijst het aanwijzen van kinderen als enige erfgenamen op een bewuste keuze van de erflater. Een verklaring van een kennis dat deze erflater zijn huidige partner wilde laten erven, schuift het testament daaromniet opzij. In de desbetreffende zaak was de achtergebleven geregistreerde partner van de erflater niet alleen geen erfgenaam, een deel van de erfenis van haar ouders ging ook naar haar stiefzonen. Om zulke situaties te voorkomen, dienen geregis- treerde partners partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Subsidie voor organisatoren evenementen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=