De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Oktober 2019

Nummer 5 Oktober 2019 [ SPECIAL ] [ 2 ] [SPECIAL] sing van een eenmalige verhoging van de vrijstel- ling van schenkbelasting; JJ € 102.010 als het gaat omkinderen tussen 18 en 40 jaar die het geschonken bedrag gebruiken ten behoeve van een eigen woning; JJ € 5.428 bij overige schenkingen aan kinderen. Bijzonderheden: JJ De dag van de 40e verjaardag valt nog binnen de leeftijdsgrens. JJ Als het kind zelf buiten de leeftijdsgrenzen valt, terwijl zijn partner wel in die leeftijdscategorie valt, is de verhoogde vrijstelling in beginsel toch te benutten. JJ Pleegkinderen worden gelijkgesteldmet kinde- ren. Een pleegkindmoet dan wel gedurende minstens vijf jaren voordat het de leeftijd van 21 jaar bereikt of gaat trouwen uitsluitend door de pleegouder en eventueel zijn partner als een eigen kind zijn onderhouden en opgevoed. JJ Let op fiscale aspecten van uw relatie Als u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaardenmet een periodiek verre- kenbeding, stel dan de afrekening over 2019 op. In de praktijk willen echtgeno- ten nog weleens vergeten omdeze ver- rekening ook daadwerkelijk uit te voe- ren. Als de verrekening achterwege is gebleven, zal bij het einde van het huwe- lijk door scheiding of overlijden een fis- cale afrekening plaatsvinden alsof er gemeenschap van goederen was. Tip: Als u uw periodiek verrekenbeding jarenlang bent vergeten uit te voeren, kunt u dit herstellen door de te verrekenen bedragen alsnog te berekenen. De uitkomst legt u dan vast in een vaststellingsovereenkomst. Vervol- gens moet u het beding wel jaarlijks uitvoe- ren. Of laat de huwelijkse voorwaarden op dit punt aanpassen. Rond echtscheiding nog dit jaar af Als u in een scheidingsprocedure bent verwikkeld en verwacht daaruit meer te krijgen dan uw ex-echtgenoot (bij- voorbeeld een onderneming), probeer dan de echtscheiding nog dit jaar af te ronden. Het voordeel van deze tijdige afronding is dat u uw overbedelings- schuld aan uw ex-echtgenoot mag aftrekken van uw rendementsgrond- slag van box 3. Een ander punt is dat fis- caal partnerschap in 2020 nadelig kan uitpakken voor het recht op bepaalde toeslagen voor u of uw ex-partner. Sluit vóór 1 januari 2020 een samen­ levingscontract Fiscaal partnerschap kan bepaalde voordelen bieden, bijvoorbeeld als een van de partners zijn heffingsvrije ver- mogen in box 3 niet volledig benut. Als u ongehuwdmet iemand samenwoont, die nog niet uw fiscale partner is, regel dan dat de Belastingdienst u beiden voor het hele jaar als elkaars fiscale part- ner aanmerkt. Umoet dan per 1 januari 2019 op hetzelfde woonadres staan inge- schreven. Daarnaast moet een bepaalde situatie zich voordoen. De situatie die het makkelijkst op korte termijn is te realiseren, is het afsluiten van een nota- rieel samenlevingscontract. Door dit vóór 1 januari 2020 te regelen en te vol- doen aan de eerdergenoemde voor- waarden, kunt u alsnog voor heel 2019 als fiscale partners worden aangemerkt. Tip: Er zijnnog vijf andere situatieswaar­ inhet fiscale partnerschap voor het hele jaar te verkrijgen is. Deze situaties zijn: JJ Uit uw relatie is een kind geboren. JJ Een van u beiden heeft een kind van de ander erkend. JJ Een van u beiden is aangemerkt als partner van de ander in een pensioenre- geling. JJ U bezit samenmet uw partner een eigen woning. JJ U en uw partner zijn beidenmeer- derjarig en op uwwoonadres staat een minderjarig kind vanminstens een van u beiden ingeschreven. Tip! U bent niet ver- plicht het gehele bedrag van € 102.010 in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepas- sen over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstel- ling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al de toepassing van een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond. JJ Voor kleinkinderen geldt de algemene vrij- stelling van € 2.173, tenzij sprake is van een schenking ten behoeve van de eigen woning en aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Vul verhoogde vrijstelling in schenkbelasting aan Heeft een ouder vóór 2010 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor zijn kind tussen de 18 en 35 jaar, maar daarna niet meer? Dan is in 2019 de verhoogde vrijstelling bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning toe te pas- sen. Om precies te zijn gaat het om een aanvul- ling op de eerder genoten toegepaste verhoogde vrijstelling. De vrijstelling in 2019 bedraagt in dat geval namelijk nog maar € 28.206. Let op: op het moment van de schenking ten behoeve van de eigen woning moet het begunstigde kind of eventueel zijn partner tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=