De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Nummer 3 - juli 2021

Nummer 3 Juli 2021 [ FISCAAL ] [ 2 ] [FISCAAL] J Handreiking verwerking vakantiebijslag De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de verwerking van uit te betalen vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen. Er is pas sprake van vakan- tiebijslag als de werkgever dit periodiek voor de werknemer reserveert. Zo bouwt hij dus vakantiebijslag op. De werkgever dient het bedrag van de daadwerkelijk uit- betaalde vakantiebijslag aan te geven in de rubriek ‘Vakantiebijslag’. Het bedrag dat hij per aangiftetijdvak aan vakantiebijslag heeft gereserveerd, vermeldt hij in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’. Als de werkgever de rubriek ‘Vakan- tiebijslag’ invult, moet hij ook de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ invullen. Dat kan in het aangiftetijdvakwaarin hij de vakantiebijslag uitbetaalt en in de voorgaande tijdvakken. Is de werknemer verzekerd voor de werknemersver- zekeringen? Dan is de uitbetaalde vakantiebijslag loon voor de werknemersverze- keringen (loon SV) enmoet de werkgever ook deze rubriek invullen. Vermeldt de werkgever in elk aangiftetijdvak de vakantiebijslag of de aanspraak daarop in het loon SV? En is geen sprake van een reservering? In dat geval moet de werkgever ‘0’ aangeven in de rubriek ‘Vakantiebijslag’ en in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’. J Onderzoek naar nieuwe solidariteits- heffing Een analyse van het economenblad ESBwijst erop dat een flink deel van de coronasteunwaarschijnlijk is beland bij bedrijven die dat niet nodig hadden. Volgens hun berekeningen is in 20 van de 29 secto- renmeer dan 50%van de ernstige omzetverliezen vermoedelijk niet te wijten aan de coronacrisis. Bovendien golden voor het eerste steunpakket nog geen nadere voorwaarden over uitkering van bonus- sen en dividend. Sommige bedrijven hebben daaromondanks het genieten van coronasteun flinke bonussen uitgekeerd. Dit heeft geleid tot grote verontwaardiging in de Tweede Kamer. Het CDA heeft voorgesteld ombedrijven die in de corona- crisis winst hebben gemaakt een solidariteitsheffing op te leggen als bijdrage aan de steun voor noodlij- dende bedrijven. Deminister van Financiën gaat demogelijkheden van een solidariteitsheffing onderzoeken voor het Belastingplan 2022. J Online M-aangifte bij migratie in 2020 Wie in 2020 is geëmigreerd uit of geïmmigreerd naar Nederland, kan over 2020 eventueel online zijnM-aangifte indienen. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 kanmen alleen een papieren aangifte indienen. Voor het doen van een onlineM-aangifte 2020 dient demigrant in te loggen op zijn account bij Mijn Belastingdienst met zijnDigiDof met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS). In bepaalde situaties kan de belastingplichtige alleen een papie- renM-aangifte indienen. Dit geldt voor onderne- mers voor de inkomstenbelasting die winst uit Het kabinet doet nu ook een (moreel) beroep op bedrijven die in 2020 onnodig staatssteun kregen om dat geld terug te storten. Overigens hebben sommige bedrijven daadwerke- lijk ontvangen bedra- gen aan steun teruggestort. meer dan één onderneming inNederland genieten. Ook ondernemers met een onderneming buiten Nederland of die de tonnageregeling toepassen moeten een papieren aangifte invullen. J Nieuwe OSS-systeem staat niet open voor FE btw Per 1 juli 2021 zal het éénloketsysteemOne Shop Stop (OSS) het systeem van de Mini One Shop STOP (MOSS) vervangen. De MOSS accepteert ook een fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelas- ting. Maar inschrijving en deelname aan OSS vindt plaats op het niveau van de werkmaat- schappij. Voor een FE moet registratie in de OSS plaatsvinden met het btw-identificatienummer van de werkmaatschappij die de leveringen ver- richt. Zijn er meerdere onderdelen binnen de FE die goederen leveren? Dan moeten deze afzonder- lijk worden geregistreerd. De fiscus past het hui- dige registratieformulier aan. De Belastingdienst zet een al geregistreerde FE automatisch over. In principe is de toepassing van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting niet optioneel. Als de inspecteur consta- teert dat verschillende ondernemers in financieel, organi- satorisch en economisch opzicht een eenheid vormen, zal hij hen als een FE voor de btwmoeten aanmerken. Als de inspecteur na 1 mei 2021 de aangifte heeft ontvangen, kan hij belastingrente in rekening brengen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=